Įžvalgos

Nematerialaus turto inventorizacija ar informacinių technologijų auditas

2020-12-29

Problemos esmė: Vyriausybės nutarime Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo (toliau – Taisyklės) teigiama, kad norint įvertinti nematerialaus turto (licencijos, programos, etc) atitiktį dokumentams de facto, reiktų atlikti informacinių technologijų auditą, deja, apie tai Taisyklėse niekur nekalbama.

Taisyklėse yra numatyta prievolė visoms įmonėms – tiek verslo, tiek ir ne pelno siekiančioms organizacijoms – atlikti tiek turto, tiek ir įsipareigojimų inventorizaciją.

Dokumentas senas, ir nors laikas nuo laiko pateikiama jo atnaujinta redakcija, bet jis neišbaigtas iki galo.

Žemiau pilkai pažymėtas Taisyklių tekstas – neaiškumai ir dviprasmiškumas, išliekantys dėl tinkamo nematerialaus turto inventorizacijos atlikimo. 

Taisyklių 40 punkte konstatuojama: „Inventorizuojant programinę įrangą, tikrinami faktiniai jos įsigijimo dokumentai ir turimos licencinės sutartys, nustatomas naudojamos programinės įrangos faktinis kiekis, jo atitiktis turimiems įsigijimo dokumentams ir licencinėms sutartims”. 

Turimi įsigijimo dokumentai ne visuomet parodo tiesą. Tarkim: 

 • Įsigyta buhalterinė apskaitos programa suteikia teisę ja naudotis, pavyzdžiui, penkiems asmenims. Šios aplinkybės – 5 darbo vietų prieiga – nėra nurodytos pirkimo sąskaitoje. Tai galima suprasti tik iš priežiūros ir aptarnavimo sutarties sąlygų. Kita analogiška situacija – perkama viena ar kelios tuščios duomenų bazės (buhalterinės apskaitos programos), o prieiga suteikiama 4 darbuotojams. Pirkimo sąskaitoje yra įkainis tik už duomenų bazių (modulių) įsigijimą, bet nėra jokios informacijos apie tai, keliems darbuotojams galima naudotis šiomis duomenų bazėmis. 
 • Microsoft Office licencijos būna dvejopo pobūdžio: 
   • vienkartinė, kuri susieta su atitinkamu naujai įsigytu kompiuteriu 
   • grupinė, kai licencijos yra, tarkim, trys, ir jos suteikiamos keleriems metams. 
 • Sudėtingiau yra mokymo įstaigų atveju, kai mokymo įstaiga užsako reikiamą licencijų kiekį iš ministerijos. 
 • Atsiųsta tam tikros programos demonstracinė versija. 
 • Kai kurios įmonės ar programų kūrėjai suteikia teisę nemokamai naudotis programa,  tarkim, solidžiai įmonei, greičiausiai tikintis, kad ją ateityje įmonė įsigys. 

Realiai patikrinti, kas yra naudojama kompiuteryje, ar nėra naudojama nelegalių programų, licencijų, yra tik vienintelis būdas – informacinių technologijų auditas. Deja, tai yra be galo brangus malonumas ir jį atlikti teisinės prievolės nėra. 

Kai kurios įmonės tik savanoriškai užsisako informacinių technologijų auditą. Tai būtų ypač brangu tais atvejais, kai naudojamų kompiuterių įmonėje yra šimtai ar tūkstančiai. 

Dėl Taisyklių dviprasmiškumo raštu teikėme paklausimą LR Finansų ministerijai. Deja, gautas atsakymas nepradžiugino, nes tai buvo tik teorinis Taisyklių pakartojimas. Drįsčiau teigti, kad atsakymas yra arba pusiau-oficialus automatinis atsakymas, arba, nesant realaus sprendimo variantų galimybės, tikrasis sprendimas, kaip visada, nutylėtas. 

Dažnas pamena, kaip prieš dešimtmetį ar anksčiau į įmones labai mėgdavo įsiveržti operatyviniai darbuotojai su reikalavimu pateikti licencijų bei programų legalumą įrodančius dokumentus. Šypsnys tik ima (nors, iš tiesų, net nejuokinga) supratus, kad svarbiausia – parodyti įsigijimo dokumentus, kai šie iš tiesų nieko nepasako iki galo. 

Esant neapibrėžtumams ir neaiškumams visuomet labai patogu klaidžioti dviprasmybėje, nes tai leidžia išvengti gilinimosi į nemalonias problemas. Manau, kad jau pribrendo laikas pokyčiams – reikia sukonkretinti situaciją dėl Taisyklėse numatytų neaiškumų: kaip atlikti nematerialaus turto inventorizaciją ir ar privalomas informacinių technologijų auditas, ar ne. Atsakymas, kad nematerialus turtas turi atitikti tam tikrus įsigijimo dokumentus, nėra laikomas pakankamu, greičiau – paviršutinišku, neišsamiu ir net atmestinu.

Prieduose: 

 1. UAB Raimda auditas teiktas paklausimas 2020 05 06 LR Finansų ministerijai
 2. Gautas atsakymas iš LR Finansų ministerijos Atskaitomybės, Audito, Turto Vertinimo ir Nemokumo Politikos Departamento.1 LR Vyriausybės Nutarimas Nr.719 Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo  1999 06 03 (aktuali redakcija 2018 06 01)

 

2020 12 25

Daiva Žumbakienė