Įžvalgos

Auditoriaus pastabos - mokesčio už aplinkos teršimą ypatumai

2020-12-29

 Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio nuostatas, deklaracijosturi būti pateiktos ir mokestis už aplinkos teršimą sumokėtas pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip per 60 dienų. Kadangi artėja deklaravimo ir mokesčio mokėjimo terminas, straipsnyje trumpai apžvelgsiu įmonėms dažniausiai tenkantį mokestį, t.y.mokesčio už aplinkos taršimą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimo kai kuriuos aspektus.

            Atkreipiu dėmesį, kad Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 01d.

Pagal šio įstatymo nuostatas, deklaruojami ir mokami tokie mokesčiai už aplinkos teršimą:

Rūšis (klasifikacija)

Deklaracija

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

FR0522

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

FR0521

Mokestis už aplinkos teršimą už apmokestinamuosius gaminius

FR0523

Mokestis už aplinkos teršimą už apmokestinamąją pakuotę

FR0524

 

            Detalūs minėto mokesčio skaičiavimai yra numatyti LR aplinkos ir finansų ministrų 2008 m. liepos 9d. įsakyme Nr.D1-370/1K-230 ,,Dėl mokesčio už aplinkos teršimo apskaičiavimą irmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo‘‘ ( nuo 2010 m. balandžio 30d. galiojanti redakcija). Pagal šio įsakymo nuostatas, numatyta, kad perskaičiuojant iš litrų į tonas taikomi šie perskaičiavimo koeficientai:

benzinui -  0,75

dyzelinui -  0,84

suskystintoms naftos dujoms  - 0,54.

 

Pavyzdys

 

Įmonės lengvasis automobilis* 2011 metais sunaudojo 4000 litrų benzino.

Deklaracijoje turime litrus perskaičiuoti į tonas: 4000 x  0,75 : 1000 = 3t.

 

*Šiame pavyzdyje daroma prielaida, kad automobilis yra 10 metų senumo.

 

Deklaracijoje numatytas mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Šis koeficientas yra nustatomas pagal Statistikos departamento vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą. 2011metais šis indeksavimo koeficientas yra 1,087.

            Atitinkamos degalų rūšies (benzino, dyzelino, suskystintų naftos dujų ir t.t.) vienos tonos mokesčio dydis yra numatytas LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje.

1 tona benzino apmokestinama  27 Lt; dyzelino – 28 Lt; suskystintų nafots dujų - 26Lt.; suslėgtų gamtinių dujų – 21 Lt.

Pagal pavyzdžio duomenis, mokestis būtų:

3 t x 27 Lt x 1,087 = 88,047 Lt. Deklaruojama suapvalinta suma, t.y. 88 Lt.

            Pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio nuostatas, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami:

1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;

2) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

4) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.

 

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS

 

1) Ne už visus automobilius reikia mokėti mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių.

Koregavimo koeficientas, mažinantis mokesčio apskaičiavimą, taikomas kai kuriems automobiliams. Tai M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms. Kategoriją galima sužinoti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, kurie yra patvirtintiValstybinės kelių ir transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.2B-479. Pateikiu ištrauką iš šio dokumento:

Kategorija

Apibūdinimas

M – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta keleiviams vežti.

M2 klasė

Transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t (autobusas).

M3 klasė

Transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 5 t (autobusas).

Kategorija N** – variklio varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturis ratus ir skirta kroviniams vežti.

N2 klasė

Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 3,5 t , tačiau ne didesnė kaip 12 t (krovininis automobilis).

N3 klasė

Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė didesnė kaip 12 t (sunkusis krovininis automobilis).

** Kriterijai yra platesni, čia apibūdinai trumpai.

 

2) Mokesčio lengvata pagal įstatymo nuostatas taikoma automobiliams, kuriuose įrengta ir veikia išmetamų dujų neutralizavimo sistema.

Praktiškai visi nauji lengvieji automobiliai turi šią sistemą. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į 2 aspektus:

a) lengvasis automobilis nupirktas einamaisiais metais (pvz., 2011 m.) ir

b) metai einantys po jų, t.y. 2012, 2013, 2014 ir.t.t.

 

Kai nupirktas naujas automobilis įgytas reikia turėti atitinkamą pažymą (dokumentą), kad automobilyje yra dujų neutralizavimo sistema. Dokumentus gali išduoti tik oficialiai įgaliotas atstovas ar platintojas Lietuvoje.

Vėlesniais metais, t.y. visais metais, einančiais po automobilio įsigyjimo, reikia turėti pažymą (tecninės apžiūros lapą), kad dujų neutralizavimo sistema veikia ir neviršija atitinkamų normatyvų. Šiuos dokumentus gali išduoti tik atitinkamai sertifikuotas autoservisas.

Abiem atvejais, įmonei reikia turėti atitinkamus patvirtinančius dokumentus.

Abiems atvejais, t.y. jei automobilyje yra ir (arba) veikia dujų neutralizavimo sistemadeklaruoti nereikia.

            Deklaracijoje FR0521 yra atitinkama grafa, kuri išskiria automobilius, turinčius EURO I/II/III/IV/V variklius. Mokečio lengvata taikoma tik M2,M3, N2 ir N3 kategorijų automobiliams, turintiems tokius variklius.

 

Pildant vient tik deklaraciją FR0521, neįsigilinus į apmokestinimo niuansus, galima labai lengvai apsirikti. Manau, kad prieš teikiant aplinkos taršos mokesčio deklaracijas, verta paanalizuoti visus tarpusavyje sietinus teisės aktus.

  

Auditorė - ACCA narė Daiva Žumbakienė