Įžvalgos

Auditoriaus pastabos - verslo liudijimo apskaitos mįslės

2020-12-29

Iš vienos pusės pažvelgus, verslo liudijimo (VL) apskaita atrodo ypač supaprastinta, nieko sudėtingo nėra. Antravertus, pasigilinus, gali iškilti labai komplikuotų situacijų.

Jei sandoris yra tik tarp gyventojų, sudėtingumų nėra. Komplikuotesnės situacijos gali būti, kai sandoryje dalyvauja gyventojas ir įmonė. Kiekvienas gyventojas, pardavęs prekes ar suteikęs paslaugų, turi išrašyti verslo liudijimo kvitą FR0508 ar jam tolygų dokumentą.

Sakyčiau klausimas yra atviras: ar verslo liudijimo kvitas FR0508 yra kasos dokumentas, ar prekių pardavimo (paslaugų suteikimo) dokumentas? Gerai, jei prekių ar paslaugų pardavimas ir apmokėjimas už jas sutampa. Tada problemų nėra, t.y. prekių pardavimo momentu išrašomas VL kvitas FR0508. Pagrindinė problema gali būti, jei nesutampa prekių ar paslaugų pardavimas ir pinigų gavimo momentas.

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 3 dalies nuostatas, gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą. To paties įstatymo 1 str. 2 dalyje yra numatyta, kad gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla, buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė, ar jos įgaliota institucija.

Pagrindiniai dokumentai vykdant veiklą su VL:

            a)Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19d. nutarimas Nr.1797 (aktuali redakcija 2012-05-01) ,,Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių‘‘. Pagal šio dokumento 11 punkto nuostatas:,,Gyventojas, įsigydamas VL, išskyrus VL gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų, kurių reikia buhalterinei apskaitai tvarkyti‘‘;

            b) Valstybinės mokesčių inspekcijos 2002 m. gruodžio 31d. įsakymas Nr.379 (aktuali redakcija 2011-05-11) ,,Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo‘‘. Šio dokumento 21 punktas teigia, kad kvitas išrašomas pinigųgavimo momentu. Kai šalys susitaria (sudaro atskirą sutartį) ir nustato atsiskaitymo už prekes ar paslaugas momentą, nesutampantį su faktišku paslaugų atlikimo ar prekių perdavimo momentu, tai Kvitas taip pat išrašomas pinigų gavimo momentu‘‘;

            c)LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24d. įsakymas Nr.415 (aktuali redakcija 2012-05-01) ,,Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo‘‘

( taisyklės).

            Taisyklių 13 punktas teigia, kad: ,,Pajamos laikomos gautomis, kai faktiškai gaunamas atlygis už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas. Šioje skiltyje nerašomos pajamos, gautos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn ne individualios veiklos turtą (asmeninės nuosavybės teise turimą daiktą ir pan.)‘‘.

          Pagal Taisyklių 13 punkto ir kvito pildymo taisyklių 21 punkto nuostatas galima aiškiai suprasti, kad verslo liudijimo kvitas FR0508 yra pinigų gavimo fiksavimo dokumentas.

            Kadangi dvejybinė buhalterinių įrašų sistema, gyventojui vykdančiam veiklą su VL yra neaktuali, lieka neaišku, o kaip dėl apskaitos. Įmonės buhalteris turi fiksuoti bet kokį sandorį su gyventoju.

Toliau pateikiu įprastines situacijas, kurios gali būti sandoriuose tarp įmonės ir gyventojo, vykdančio veiklą su VL.

1 Situacija

 

Gyventojas X turi įsigijęs verslo liudijimą tik 2011 m. gruodžio 1 - 31 dienomis.

X  2011m. gruodžio mėnesio 12-30 dienomis suteikė paslaugas  UAB A.

2012 m. gyventojas neketino įsigyti verslo liudijimo.

UAB A  apmokėjo gyventojui X už suteiktas paslaugas banko pavedimu 2012 m. sausio 25 d.

Kadangi paslaugos faktiškai atliktos 2011 metais, įmonei, pagal buhalterinės apskaitos reikalavimus, yra prievolė fiksuoti šią ūkinę operaciją buhalterinėje apskaitoje 2011 m.

2012 m. įmonė, savo apskaitoje fiksuos tik apmokėjimą ir skolos sumažėjimą.

Gyventojas X turintis VL

Atsižvelgiant į nustatytus mokestinius reikalavimus, nors ir keista, gyventojas turės išrašyti VL kvitą tik 2012 m. sausio 25 d.

● Gyventojas 2012 m., net neturėdamas galiojančio VL, gali net nesuprasti kad jam yra prievolė išrašyti kvitą, juolab dar jį pateikti įmonei už faktiškai kažin kada suteiktas paslaugas.

Įmonė

Jei 2011 m. gruodžio mėn. pirkta paslauga iš gyventojo, turinčio VL, klausimas - kada paslaugos pirkimą fiksuoti dokumentu? Idealu ,,baltas popieriaus lapas‘‘ – laisvos formos dokumentas.

Vargu ar gyventojas gali suprasti, kam jam tas ,,popieriaus lapas‘‘, jei jis gali naudotis supaprastinta buhalterine apskaita ir VL kvitais.

Deklaravimo sudėtingumai. Įmonė gyventojui (su VL) išmokėtas sumas turės deklaruoti ne už 2011 metus, kada faktiškai paslaugos gautos, bet už 2012 metus, kada pinigai sumokėti. Vadinasi, 2013 metų pradžioje reikės pateikti deklaraciją

(B klasės pajamos) apie gyventojui 2012 m. sumokėtas sumas, nors faktiškai paslaugos suteiktos 2011m.

 

2 Situacija

Gyventojas X vykdydamas veiklą su VL, sudaro su UAB C prekių pardavimo sandorį 10 000 Lt sumai. Kadangi gyventojas nori būti garantuotas, kad įmonė iš jo pirks prekes, jis prašo dalinio išankstinio apmokėjimo 2 000 Lt., kuris turi būti atliktas 2 savaitės iki prekių pardavimo.

Sutartyje numatyta, kad likusius 8 000 Lt įmonė atsiskaitys su gyventoju dalimis, t.y.5 000 Lt (prekių perdavimo momentu) ir 3 000Lt.( vėliau, po mėnesio).

 

Gyventojas  X turintis VL

Gyventojas ketina VL įsigyti tik tai dienai, kai prekes perduoda. Kitam laikotarpiui VL neketina įsigyti.

Kvitas FR0508 turėtų būti išrašomas: pinigų gavimo momentu -

5 000 Lt, kitas kvitas 3 000 Lt.

 

Įmonė

Sudarius sutartį, įmonė atitinkamai buhalterinėje apskaitoje pavaizduos išankstinį apmokėjimą / prekių gavimą / vėlesnį apmokėjimą.

 

Pagrindinė problema sakyčiau išankstinis apmokėjimas 2 000 Lt.

Išankstinio apmokėjimo momentu gyventojas nėra įsigyjęs VL. Logiškai mąstant, atrodytų, kad sandoris yra vientisinis, t.y. normalus išankstinis apmokėjimas.

Pagal turinio viršenybės prieš formą principątaip pat pagal sutarties teisines sąlygas atrodytų, kad

sandoris yra vientisinis.

 

Mokestinius ir apskaitos klausimus dažnai galima atskirti, bet kartais juos reiktų nagrinėti kartu. Manau, šios paprastos standartinės situacijos nėra iki galo Valstybinės mokesčių inspekcijos detalizuotos (nagrinėtos).

 

Daiva Žumbakienė

Auditorė, ACCA narė